Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt Tham Dự
         Đại Hội Điện Ảnh Hill Country Film Festival

 
Huy hiệu Đại Hội Điện Ảnh Hill Country Film Festival 2015