Phiếu Ủng hộ Tài chánh:

Xin vui lòng điền vào mẩu đưới đây nếu quý vị muốn góp sức hay bảo trợ cho Hội VAHF hoàn thành các dự án hiện tại và tương lai. (Xin điền đầy đủ những chi tiết cần thiết (dấu hoa thị đỏ) và bấm nút “Submit” sau khi hoàn tất.

Check ủng hộ xin gửi về :

Vietnames American Heritage Foundation
P.O. Box 29534,
Austin,TX 78755

Quý vị cũng có thể trả qua hệ thống paypal

First
Last